• Overview
 • Trip Outline
 • Trip Includes
 • Trip Excludes

รัสเซีย มอสโคว์ แสงเหนือ

นอนมอสโคว์ 2 คืน และ

อดีตเมืองหลวงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 2 คืน

เปิดประสบการณ์ใหม่การบินไทยบินตรง สู่...มอสโคว์(ประเทศรัสเซีย)

 • บินภายใน...จากมอสโคว์สู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • นั่งรถไฟความเร็วสูงขากลับ...ไม่เหนื่อย...(เที่ยวครบรส
 • เที่ยวทั้งมอสโคว์ และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • ชมเมืองมอสโคว์ จัตุรัสแดง รถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน ต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซีย
 • ชมละครสัตว์อันเลื่องชื่อของรัสเซีย (Russian Circus)
 • เที่ยวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจาสาส

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์

07.30 . พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระต่างๆ

10.50 . ออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG974

17.10 . ถึงสนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.) นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร (1)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL KORSTON MOSCOW*4 ดาว หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

วันที่สองของการเดินทาง มอสโคว์ – วิหารเซนต์ เดอ ซาร์เวีย - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง

ห้างสรรพสินค้า GUM พิเศษ... ชมละครสัตว์ (RUSSIAN CIRCUS)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม (2)

นำท่านเข้าชมด้านนอก มหาวิหารเซ็นต์ เดอ ซาร์เวีย (CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR) หรือ วิหารโดมทอง สร้างขึ้นเมื่อ ปี .. 1883 เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก เป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำMoskva สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและเพื่อขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้รสเซียรบชนะฝรั่งเศส จากสงคราม นโปเลียน มหาวิหารแห่งนี้เคยถูกทำลายแต่ภายหลังได้มีการระดมทุนสร้างขึ้นมาใหม่ และใช้เป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นศุนย์รวมจิตใจของประชาชน

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติย์พระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง

จากนั้นเข้าชมพระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ..1147 โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร (3)

นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า 

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับจัตุรัสแดง คำว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่นวันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2

นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้าGUM ห้างที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างในปีค..1895 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น อาคารที่ออกแบบโดย Aleksandr Pomerantsev ในรูปแบบที่เรียกว่า Russian Revival มีหลังคากระจกโค้ง โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน มีร้านค้าเปิดให้บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม มีความโดดเด่น จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร (4)

พิเศษ...หลังจากนั้นนำท่าน ชมละครสัตว์ เซอร์คัส (Russian Circus)การแสดงของสัตว์แสนรู้และโชว์มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL KORSTON MOSCOW*4 ดาว หรือเทียบเท่า(คืนที่ 2)

วันที่สามของการเดินทาง มอสโคว์ –สนามบินภายในประเทศ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น–

พระราชวังแคทเธอรีน –จัตุรัสพระราชวัง–อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช

Decembrists’ Square - ถนนเนฟสกี้

เช้า รับประทานอาหารเช้า BOX BREAKFAST (5)

นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

โดยสายการบิน AERO FLOT AIRLINES เที่ยวบินที่ SU0007

08.50 . ออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  (ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1.25 ชม.)

10.25 . เดินทางถึงสนามบินเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย

เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสร้างโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช เมื่อ .. 2246 โดยตัวเมืองเริ่มสร้างด้วยการถมทรายและหินเป็นจำนวนมากเพราะว่าพื้นที่เดิมของเมืองนั้นเป็นดินเลนของทะเล พระองค์ทรงเลือกที่จะสร้างเมืองที่บริเวณนี้เพราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได้ง่าย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ในยุโรปได้โดยง่าย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร (6)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิ้น เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace)หรือหมู่บ้านพุชกิ้น (Pushkin Village)และบ่อยครั้งที่ถูกเรียกว่าหมู่บ้านพระเจ้าซาร์เพราะที่นี่เป็นเมืองที่พระเจ้าปีเตอร์ มหาราชทรงพระราชทานที่ดินให้แก่พระนางแคทเธอรีน ชื่อเมืองถูกเปลี่ยนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กวีเอกพุชกิ้น ในปี .. 1937เพราะกวีเอกผู้นี้เคยผ่านการศึกษาในโรงเรียนที่เมืองแห่งนี้ ตัวพระราชวังสร้างขึ้นในปี .. 1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ผู้มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับว่าพระราชวังแห่งนี้มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใด ในโลก

นำท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน หรือ  พระราชวังเยกาเจรีนา(Catherine Palace) ที่สวยงาม แห่งหนึ่งในรัสเซีย มีห้องต่างๆ ให้ชมนับร้อย แต่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ามิได้ที่ช่างเยอรมัน สร้างให้แก่ปราสาทของ กษัตริย์ฟรีดริชที่ 1 แห่งปรัสเซีย ประกอบด้วยแผ่นไม้โอ๊กขนาดใหญ่หกชิ้นเนื้อที่ 100 ตารางเมตร ประดับอำพัน 6 ต้น พร้อมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีมีค่าจากอิตาลี ห้องอำพันถูกสร้างขึ้นใหม่ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์  นำท่านผ่านชม จัตุรัสพระราชวัง (Palace Square) ป้อมประภาคารอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์อนุสาวรีย์พระเจ้า

ปีเตอร์มหาราชผู้เนรมิตเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและสมบูรณ์แบบมาก ที่สุดบนพื้นที่บริเวณพระราชวังฤดูหนาว เป็นจัตุรัสหลักของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เช่นเดียวกับ จัตุรัสแดงในมอสโคว์ จัตุรัสแห่งนี้ได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญๆไว้หลายเหตุการณ์และอยู่ในรายชื่อ มรดกโลก เป็นผลงานการออกแบบผังสถาปัตยกรรมของ Rastrelli

ต่อจากนั้น นำท่านผ่านชม  อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช (Bronze Horseman) เป็นอนุสาวรีย์ แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศ รัสเซีย อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งติดกับแม่น้ำเนวา ด้านหน้าของ โบสถ์เซ็นไอแซค ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน ก่อสร้างเป็น อนุสาวรีย์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้เป็นกษัตริย์พระองค์ แรกที่ได้ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ภายหลังจากการขยายดินแดนของประเทศไปจรดทะเลดำสำเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้า ปีเตอร์มหาราช โดยมีการสลักพระนามไว้ที่ฐานของหินแกรนิตด้วยที่อนุสาวรีย์พระเจ้าปี เตอร์มหาราชแห่งนี้ยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของเมือง เช่น

วิวของแม่น้ำเนวา ด้านหน้าของโบสถ์ เซ็นต์ไอแซค ตึกบัญชาการกองทัพเรือ และอาคารเถระ

จากนั้นนำท่านผ่านชม Decembrists’ Square ในปี 1917 จัตุรัสแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้น ของการ เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของรัส เซียจาก ระบอบกษัตริย์มาเป็ นคอมมิวนิสต์ ภายใต้การนา ของเลนิน ผู้น าพรรคบอลเชวิก

จากนั้นนำท่านอิสระให้ท่านได้สำรวจหาซื้อสินค้าที่ย่านถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt)ถนนแห่งย่านการค้าที่สำคัญของกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้านานาชนิดเป็นของฝากของที่ระลึก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร (7)

เข้าสู่ที่พักPARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL *4 ดาวหรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)

วันที่สี่ของการเดินทาง พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์(ปีเตอร์ฮอฟ)–พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารในโรงแรม (8)

นำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์ (PETERHOF)หรือพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ เป็นพระราชวังที่สวยงามและแตกต่างจากพระราชวังอื่น พระราชวัง ตั้งอยู่ที่เมืองปีเตอร์ฮอฟ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  ตั้งอยู่ที่ริมอ่าวฟีนแลนด์ ฝั่งทะเลบอลติก พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ทรงสร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูร้อน สร้างวังนี้ในปี 1720 พระราชวัง ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตก 29 กิโลเมตร สถาปนิกคือ ฌอง บัฟติสต์ เลอบลองด์ และตกแต่งเพิ่มเติมโดย ซาลีน่าอลิธซาเบธ สร้างอยู่บนพื้นที่ทำเลที่งามมาก บนเนินธรรมชาติ เปรียบดังพระราชวังแวร์ซายส์ที่อยู่ริมทะเล การเสริมสร้างน้ำพุ ที่ซับซ้อนบนเนินดิน สวนน้ำซึ่งมีบันใดน้ำตกขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนที่มีความโดดเด่นที่สุด นอกจากนั้นยังเสริมบารมีด้วย รูปปั้นแซมซันฉีกปากสิงโตด้วยมือเปล่าแล้วนำท่านเดินทางกลับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร (9)

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ(HERMITAGE MUSEUM)ชมภายในพระราชวัง ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่,  ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย   พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร (10)

เข้าสู่ที่พัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL*4 ดาว (หรือเทียบเท่า)(คืนที่ 4)

วันที่ห้าของการเดินทาง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –นั่งรถไฟความเร็วสูง- มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน –ตลาดอิซมาลอฟสกี้ -สนามบินโดโมเดโดโว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม(11)

07.10. นำท่านเดินทางสู่สถานนีรถไฟ เพื่อเดินทางกลับสู่เมืองมอสโคว์

ด้วยรถไฟความเร็วสูง(Sapsan Train 2nd ClassNo.755) ระยะทางร่วม 800 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

11.15 . เดินทางถึงสถานีรถไฟกรุงมอสโคว์

นำท่านเที่ยวชมสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน

กลางวัน ** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตลาดอิซมาลอฟสกี้ ตลาดศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของเมือง และตลาดหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในมอสโคว์ ให้ท่านได้อิสระช๊อปปิ้งของฝากสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายที่มารวมไว้อยู่ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผ้าคลุมไหล่, อำพันอันเลื่องชื่อ และของที่ระลึกต่างๆ มากมายที่เป็นงานหัตถกรรมอันสวยงามของชาวรัสเซีย พร้อมทั้งให้ท่านได้อิสระชมความสวยงามของเมืองมอสโคว์อย่างเต็มที่

15.30 . จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว

18.40 . เดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 975

วันที่หกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ (สุววรรณภูมิ)

07.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*******************************************************************

**หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากจำนวนผู้โดยสารต่ำกว่า 20 ผู้ใหญ่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา

*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว

*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมที่ยุโรปอาจจะไม่มี ลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายห้องพักเดี่ยวเพิ่ม (Single)

*** กรณีห้องพักต่างประเภทกัน เช่น ห้องคู่ 2 ท่าน/ห้อง (Twin/Double) หรือ ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หรือ ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ คนละชั้น เนื่องจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทห้องแต่ละชั้นกันไป แตกต่างกัน

อัตรานี้รวม

* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ * ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ

* ค่าอาหารตามรายการ * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ * ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง

* น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก.

* ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท

(แบบกรุ๊ปทัวร์) เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ จัดทำ

อัตรานี้ไม่รวม!!!

* ค่าทำหนังสือเดินทาง

* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ที่จ่าย 3%

** ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถท้องถิ่น  (โดยประมาณ36ดอลล่าร์ ตลอดทริป/คน)

** ไม่มีแจกกระเป๋า / ไม่มีแจกน้ำเปล่า

* * ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!

การชำระเงินและการยกเลิก

* บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท หากท่านยินดีมัดจำการเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมัดจำทั้งหมด (เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

เงื่อนไขการยกเลิก

ค่ามัดจำทัวร์จะถูกนำไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตามเงื่อนไขตามนี้

การยกเลิก

 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทำการคืนค่ามัดจำ 20,000.- บาท.
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30-50 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจำทั้งหมด 20,000.-บาท
  • กรณีออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว(Non Refund)เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-29 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค

(เทศกาลปีใหม่)

 • แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศรัสเซีย บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

การสะสมไมล์ของสายการบิน

* การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ในเครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกัน

กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 30   กิโลกรัม (หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น

(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)

*กระเป๋าสำหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว)

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ/ท่านเช่นกัน

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนำสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน

(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะนำลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ สำคัญมาก

No details found.

No details found.