Professional Guide: Yes Experience team: Yes Best Deal: Yes
  • Overview

นำท่านเที่ยวญี่ปุ่นตอนใต้ “เกาะคิวชู
สัมผัสเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย
เดินทาง 27 ธันวาคม 62 – 1 มกราคม 63 โดยสายการบินไทย

MYSTERIOUS KYUSHU

• สัมผัสประสบการณ์การนั่ง ชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว 240 – 320 กม./ชั่วโมง
• ตามหารักแท้ ค้นหาความมหัศจรรย์แห่ง ศาลเจ้ายูโดะ
• หุบเขาทาคาชิโฮ สวรรค์บนดิน ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์น่าหลงไหล
• ไม่ต้องไปไกลถึงเกาะอีสเตอร์ ก็ใกล้ชิดกับรูปปั้นโมอาย ได้ง่ายๆ
• ไม้กางเขนในทะเล ครัซซี “The Sea of Cross”
• ช้อปปิ้งถุงโชคดี (Lucky Bag) วันที่ 1-3 มกราคม ของทุกปี


 

KYUSHU MYSTERIOUS [WT-CODE 796]  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ที่นี่

FLIGHT DETAIL

28 DEC 2019

TG 8106

BKK – FUK

00.50 – 08.20

01 JAN 2020

TG 8109

FUK – BKK

19.00 – 23.00

 

 

วัน

รายการ

อาหาร

สถานที่/ที่พัก

B

L

D

วันแรก

กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

สนามบินสุวรรณภูมิ  TG8406(BKK-FUK 0050-0820) – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – สถานีฮากาตะ – รถไฟชินคันเซ็น – สถานียัตสึชิโระ – เมืองคุมาโมโต้ – Kirino Kura Brewery ชิมเบียร์ – เมืองมิยาซากิ – โรงแรม

/

/

JAL CITY MIYASAKI  HOTEL ****

วันที่สาม

เมืองนิชินัน – ศาลเจ้ายูโดะ – ซันเมสเสนิชินัน – เกาะเอโอชิม่า – โออิโนะ เซ็นตะคุอิตะ – ช้อปปิ้งห้าง AEON – โรงแรม

/

/

/

JAL CITY MIYASAKI  HOTEL ****

วันที่สี่

เมืองฮิวกะ – ยูมะกุเซะ – ครัซซี – หุบเขาทาคาชิโฮะ – อุทยานแห่งชาติอะโสะ – โรงแรม

/

/

/

ASO PLAZA HOTEL ****

วันที่ห้า

ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ – ปราสาทคุมาโมโต้ (ภายนอก) – โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต – เมืองฟุกุโอกะ – โรงแรม

/

/

HOTEL MONTE HERMANA ****

วันที่หก

ฟุกุโอกะ  – อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ TG8109(FUK-BKK 1900-2300)

/

สนามบินสุวรรณภูมิ

 

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง)

55,900.- บาท

ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว

9,500.- บาท

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

45,900.- บาท

เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

54,900.- บาท

หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยที่นั่งชั้นธุรกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 25,000.- บาท

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)

ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน และประกันภัยทุกแห่ง

ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน

ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่อง จากอุบัติเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท

น้ำหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด กรณีน้ำหนักเกินจากที่กำหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

 ค่าปรับ สาหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทำหนังสือเดินทาง

 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง

 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงื่อนไขการชำระเงิน

 กรุณายืนยันการเดินทาง และชำระเงินมัดจำ ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากการสำรองที่นั่ง ท่านละ 10,000 บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อทำการจองที่นั่ง ในกรณีเดินทางชั้นธุรกิจ มัดจำท่านละ 20,000 บาท

 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 25 วัน

 

📞 สนใจติดต่อได้ที่ 

📩 02-164-1888 / 087-737-8888 / 091-889-8919

📩 E-mail : bluefly_bkk@hotmail.com 

📩 Line : @ioz0953o

หรือคลิก     https://line.me/R/ti/p/%40ioz0953o