Professional Guide: Yes Experience team: Yes Best Deal: Yes
  • Overview

HIROSHIMA HIGHLIGHT COUNDOWN 2020

นำท่านเที่ยวญี่ปุ่นตอนใต้ “เกาะคิวชู”

สัมผัสเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย

เดินทาง 27 ธันวาคม 62 – 1 มกราคม 63 โดยสายการบินไทย 

 

HIROSHIMA HIGHLIGHT [WT-CODE 793] >>  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ที่นี่

FLIGHT DETAIL

28 DEC 2019

TG 8106

BKK – FUK

00.50 – 08.20

01 JAN 2020

TG 8109

FUK – BKK

19.00 – 23.00

 

วัน

รายการ

อาหาร

สถานที่/ที่พัก

B

L

D

วันแรก

กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

สนามบินสุวรรณภูมิ  TG8406(BKK-FUK 0050-0820) –สถานีฮากาตะ – รถไฟชินคันเซ็น – สถานีฮิโรชิม่า – ชุกเคอิ การ์เด้น – สวนสันติภาพฮิโรชิมา – โดมปรมาณู – ถนนฮอนโดริ – โรงแรม – อิสระชมเทศกาลงานแสดงไฟ Hiroshima Dreamination

/

/

ANA CROWNE PLAZA GIROSHIMA HOTEL ****     

วันที่สาม

ฮิโรชิมา – เรือเฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิมะ – ศาลเจ้าอิซึคุชิม่า –  สะพานไม้คินไตเกียว – โรงแรม – แช่ออนเซนภายในโรงแรม

/

/

KAMAFUKU HOTEL(YUDA ONSEN) ****

หรือ NEW TANAKA(YUDA ONSEN) ****

วันที่สี่

ยามากุจิ วัดรุริโคจิ – ชมที่ราบสูงอากิโยชิได – ถ้ำอากิโยชิได – สะพานสึโนะชิมะ – ประภาคารสึโนะชิมิ – โรงแรม – แช่ออนเซนภายในโรงแรม

/

/

/

NISHINAGATO RESORT ****

วันที่ห้า

ชิโมโนะเซกิ – ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ – ช้อปปิ้งโมจิโกะ เรโทร – นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ภูเขาซารากุระ – โรงแรม

/

/

/

ACTIVE & RESORT FUKUOKA YAHATA  HOTEL ****

วันที่หก

ฟุกุโอกะ  – อิสระช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า AEON – อิสระช้อปปิ้งคาแนล ซิตี้ ฮากาตะ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ TG8109(FUK-BKK 1900-2300)

/

สนามบินสุวรรณภูมิ

 

อัตราค่าบริการ สำหรับคณะอย่างต่ำ 35 ท่าน

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง)

59,900.- บาท

ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว

9,500.- บาท

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

47,900.- บาท

เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

58,900.- บาท

หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยที่นั่งชั้นธุรกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 25,000.- บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน และประกันภัยทุกแห่ง

 ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน

 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

 ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่อง จากอุบัติเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท

 น้ำหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด กรณีน้ำหนักเกินจากที่กำหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

 ค่าปรับ สาหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทำหนังสือเดินทาง

 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง

 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

📞 สนใจติดต่อได้ที่ 

📩 02-164-1888 / 087-737-8888 / 091-889-8919

📩 E-mail : bluefly_bkk@hotmail.com 

📩 Line : @ioz0953o

หรือคลิก     https://line.me/R/ti/p/%40ioz0953o