• Overview
 • Trip Outline
 • Trip Includes
 • Trip Excludes

 

 • โทร.021641888 | Add line : 0877378888
 • สัมผัสประสบการณ์การนั่ง ชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว 240 – 320 กม./ชั่วโมง
 • เที่ยวเมืองฮิโรชิม่า เมืองแห่งน้ำ สวนสันติภาพ โดมปรมาณู
 • เสาโทริ ขนาดใหญ่สูง 16 เมตร ที่ศาลเจ้าอิซึคุชิม่า (มรดกโลก) และชิมหอยนางรม ที่เกาะมิยาจิมะ
 • แช่ออนเซน 3 คืน : อาทิ ยุดะออนเซน น้ำพุร้อนที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานหลายร้อยปี ที่จังหวัดยามากุจิ ฯลฯ
 • ชม เสาโทริอิ 123 ต้น ที่เมืองนากาโตะ
 • ช้อปปิ้งถุงโชคดี (Lucky Bag) วันที่ 1-3 มกราคม ของทุกปี

No details found.

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน และประกันภัยทุกแห่ง
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่อง จากอุบัติเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
 • น้ำหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด กรณีน้ำหนักเกินจากที่กำหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สาหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม