• Overview
 • Trip Outline
 • Trip Includes
 • Trip Excludes
 • โทร.021641888 | Add line : 0877378888
 • บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) บ่อน้ำร้อนสีฟ้าอมเขียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบ่อน้ำร้อนที่สวยที่สุด
 • แช่ออนเซนบำรุงผิวพรรณถึง 3 คืน
 • เดินเล่นที่ หมู่บ้านยูฟูอิน เมืองแห่งสายน้ำขุนเขา เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
 • ชิมชา ต้นตำรับของชายูเรชิโนะที่จังหวัดซากะ
 • ตามรอยละครกลกิโมโนที่ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ศาลเจ้ายิ่งใหญ่แห่งเมืองซากะ (Saga)
 • ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ 2020 ที่ เฮ้าส์เทนบอช (รวมที่นั่งชม)
 • อลังการชมเทศกาลประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยดวงไฟมากถึง 11 ล้านดวง
 • ช้อปปิ้งถุงโชคดี (Lucky Bag) วันที่ 1-3 มกราคม ของทุกปี

No details found.

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน และประกันภัยทุกแห่ง
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่อง จากอุบัติเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
 • น้ำหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด กรณีน้ำหนักเกินจากที่กำหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม

No details found.