Airline: THAI AIRWAYS
 • Overview
 • Trip Outline
 • Trip Includes
 • Trip Excludes
 • Booking (จองทริปนี้)

นำท่านเที่ยวญี่ปุ่นตอนใต้ “เกาะคิวชู

สัมผัสเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย

COUNTDOWN KYUSHU

 • เที่ยว จังหวัดซากะ ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดฟุกุโอกะและจังหวัดนางาซากิ มีพื้นที่ทางตอนเหนือและตอนใต้ที่ติดกับทะเลจึงเป็นจังหวัดที่เต็มไปความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามและมีสภาพอากาศที่สดใสเหมาะแก่การท่องเที่ยว
 • ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ 2019ที่ เฮ้าส์เทนบอช
 • คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ มรดกการปฏิรูปอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นสมัยเมจิ มรดกโลกในปี 2015 โดยเป็นสถาปัตยกรรมถูกสร้างเมื่อปี 1863 จากวัสดุไม้สไตล์ยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน

>> Download Program <<

Itineraries

Day 1

Date : December 29, 2018

กรุงเทพฯ

Day 2

Date : December 30, 2018

กรุงเทพฯ - เมืองฟุคุโอะ - หอคอยฟุคุโอกะ - จุดชมวิวคากามิยามะ - แหลมฮาโดะ - ฮาโดะมิซากิ

Day 3

Date : December 31, 2018

เมืองคาราสึ - เฮ้าส์เทนบอช - ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

Day 4

Date : January 1, 2019

เฮ้าส์เทนบอช - เมืองนางาซากิ - โบสถ์โออุระ (ภายนอก) - คฤหาสน์โกล์ฟเวอร์ - พิพิธภัณฑ์เดจิมะ - ยูเมะ ทาวน์ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาอินาสะยามะ

Day 5

Date : January 2, 2019

เมืองนางาซากิ - สวนสันติภาพ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทซากะ - ช้อปปิ้งโทสึเอ้าท์เล็ต - เมืองฟุคุโอกะ

Day 6

Date : January 3, 2019

เมืองฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน และประกันภัยทุกแห่ง
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่อง จากอุบัติเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
 • น้ำหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด กรณีน้ำหนักเกินจากที่กำหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สาหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม