Airline: THAI AIRWAYS
 • Overview
 • Trip Outline
 • Trip Includes
 • Trip Excludes


โทร.021641888 | Add line : 0877378888

นำท่านเที่ยวญี่ปุ่นตอนใต้ “เกาะคิวชู

สัมผัสเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย

AMAZING NATURE

 • สัมผัสประสบการณ์การนั่งชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว 240–320 กม./ชั่วโมง
 • ชมสวนระดับมรดกโลก Beautiful World Heritage สวนเซนกาเนน พร้อมกับจิบชาเขียวแท้ๆ
 • อาบทรายร้อนที่อิบุซูกิ, ชมทุ่งดอกแบสซิก้าที่ทะเลสาบของมอนสเตอร์
 • ภูเขาไฟซากุระจิมา ชมวิว 360 องศา ที่จุดชมวิวอาริมูระ

>> Download Program <<

Itineraries

Day 1

Date : December 29, 2018

กรุงเทพฯ

Day 2

Date : December 30, 2018

กรุงเทพฯ - เมืองฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟู - สถานีฮากาตะ - รถไฟชินคันเซน - เมืองคาโกชิมา - เมืองอิบุซูกิ

Day 3

Date : December 31, 2018

เมืองอิบุซูกิ - ทะเลสาบอิเคดะ - ภูเขาไฟซากุระจิมะ - สปาซากุระจิมะ โยกัน นากิซะ - เมืองคาโกชิมา

Day 4

Date : January 1, 2019

เมืองคาโกชิมา - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าอิออน - สวนเซนกาเนน - เมืองคุมาโมโต้

Day 5

Date : January 2, 2019

เมืองคุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ (ภายนอก) - ล่องเรือแม่น้ำยานากาวะ - ช้อปปิ้งโทสึพรีเมียมเอ้าท์เล็ต

Day 6

Date : January 3, 2019

เมืองฟุคุโอะ - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน และประกันภัยทุกแห่ง
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่อง จากอุบัติเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
 • น้ำหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด กรณีน้ำหนักเกินจากที่กำหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สาหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม